Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van:
Uyuni-gietvloeren.nl. gevestigd aan de H.A. Lorentzstraat 126 te Zwijndrecht.

Uyuni gietvloeren

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Uyuni-gietvloeren.nl en een wederpartij (opdrachtgever) waarop Uyuni-gietvloeren.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Uyuni-gietvloeren.nl, voor de uitvoering waarvan door Uyuni-gietvloeren.nl derden dienen te worden betrokken.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie heeft betrekking op aansluiten,
installatie, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan:
-aansluiten: het aansluiten van alle toe -en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
-installeren: het aanbrengen van alle toe-en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de zaak;
-monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan;
-overige werkzaamheden: sloop-en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.
1.5. Tenzij uitdrukkelijk -schriftelijk-anders tussen partijen is overeengekomen, blijft het risico van beschadiging en/of verlies van de gekochte zaken tijdens de opslag en het transport door Uyuni-gietvloeren.nl, bij de opdrachtgever tot de aflevering van de zaken bij de afnemer.
1.6. Uyuni-gietvloeren.nl biedt als extra optie aan een verzekering in opdracht van de opdrachtgever af te sluiten voor i.: opslag en ii. transport.
1.7. Indien sprake is van de situatie als bedoeld in 1.6. blijkt daarvan uitdrukkelijk in het tussen opdrachtgever en Uyuni-gietvloeren.nl gesloten contract.

Artikel 2. Intellectuele eigendom
2.1. Uyuni-gietvloeren.nl behoudt zich het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Uyuni-gietvloeren.nl geschieden schriftelijk en
zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en de te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs als ook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangegeven.
3.3. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
3.4. De opdrachtgever moet Uyuni-gietvloeren.nl in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien op de opdrachtgever terzake specifieke verplichtingen rusten, zal Uyuni-gietvloeren.nl deze daarop in de offerte uitdrukkelijk wijzen. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan het vereiste dat de vloeren vrij zijn van kalk, cement-en vuilresten en van losse gedeelten en de verplichting dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van Keukenspeciaalzaak/opdrachtgever.
3.5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
3.6. Indien de aanvaarding (als dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Uyuni-gietvloeren.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Uyuni-gietvloeren.nl anders aangeeft.

Artikel 4. Omvang opdracht
4.1. De opdracht omvat uitsluitend hetgeen op de opdrachtbevestiging is omschreven. Geringe afwijkingen bij de uitvoering van het werk zijn toegestaan.
4.2. Opdrachten die zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte tekeningen, modellen,
berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, worden steeds aanvaard onder de voorwaarde dat de te verrichten werkzaamheden dien nog overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd. Blijkt dat niet het geval, dan is Uyuni-gietvloeren.nl bevoegd de prijzen die nog overeenkomstig toe te passen, dan wel de overeenkomst te annuleren.
4.3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het moment dat het werk in gebruik kan worden genomen door opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikname van een deel van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
4.4. Kleine gebreken aan het werk, welke gevoeglijk in een redelijke termijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
4.5. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, geldt deze datum slechts bij benadering en onder voorbehoud, dat er geen tussentijdse wijzigingen in de order worden aangebracht en er zich geen geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden voordoen. In het geval er wijzigingen in de opdracht worden aangebracht, wordt de oplevering van het werk met een nader overeen te komen aantal dagen worden verlengd.

Artikel 5. Prijzen en kosten
5.1. De prijzen van Uyuni-gietvloeren.nl zijn gebaseerd op de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande prijzen.
Uyuni-gietvloeren.nl behoudt zich het recht voor bij officiële prijsverhogingen van leveranciers en fabrikanten, van rechten en/of accijnzen , haar prijzen aan te passen.
5.2. Indien de uitvoering van de order op verzoek van de opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, komen alle uit deze vertraging voortkomende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Betaling
6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling van de door Uyuni-gietvloeren.nl toegezonden facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2. Alle betalingen zullen zonder aftrek, verrekening, of opschorting geschieden op een door Uyuni-gietvloeren.nl aan te wijzen bankrekening.
6.3.Wanneer betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Uyuni-gietvloeren.nl zonder enige ingebrekestelling het recht opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag 2% rente per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de door Uyuni-gietvloeren.nl verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van euro 350 (exclusief BTW) te verhalen. Bijzondere bepalingen bij aanneming van werk.
6.4. Bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk geldt-behoudens door Uyuni-gietvloeren.nl schriftelijk geaccordeerde afwijking- als algemene betalingsconditie:
-Bij het geven van de opdracht dient 25 % van de overeengekomen som worden voldaan;
-Bij de aanvoer van de materialen dient 65 % van de overeengekomen som worden voldaan;
-Bij de oplevering dient 5% van de overeengekomen som worden voldaan;
-Binnen 14 dagen na de oplevering dient het restpercentage van 5% te zijn voldaan.
De opdrachtgever ontvangt daarvoor telkens een deelfactuur. De betaaltermijn van alle facturen is 14 dagen na factuurdatum.
6.5. De opdrachtgever is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd tot inhouding van een deel van de factuur dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De opdrachtgever blijft gehouden tot tijdige voldoening van de rest van het factuurbedrag.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Uyuni-gietvloeren.nl is slechts aansprakelijk te stellen voor schade, voor zover deze door haar verzekeraar wordt gedekt, dan wel voor zover de schade aan het werk, hulpstuk, materiaal, alsmede aan het werk en/of eigendommen van opdrachtgever en/of derden is ontstaan door grove schuld van Uyuni-gietvloeren.nl dan wel door hen die door haar tewerk zijn gesteld om de door haar opgedragen werkzaamheden te verrichten.

Artikel 8. Reclames
8.1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, verleende diensten als op factuurbedragen, dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen of diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Uyuni-gietvloeren.nl te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten, waarop de reclames betrekking hebben.
8.2. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer worden ontvangen en wordt opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
8.3. Wanneer door opdrachtgever conform art. 8.1. is gereclameerd, heeft Uyuni-gietvloeren.nl het recht hetzij:
a. het ontbrekende af te leveren;
b. het afgeleverde goed te herstellen, mits Uyuni-gietvloeren.nl hieraan redelijkerwijs kan voldoen, danwel c. de afgeleverde goederen te vervangen, zulks onder de verplichting van opdrachtgever om alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren. Uyuni-gietvloeren.nl is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer opdrachtgever op het ogenblik van indiening daarvan aan al zijn jegens Uyuni-gietvloeren.nl bestaande verplichtingen heeft voldaan.
Ongeacht het hierboven vermelde zullen door Uyuni-gietvloeren.nl geen reclames in behandeling worden genomen, indien blijkt van dat binnen de reclametermijn en anders dan in noodgevallen, derden zonder voorkennis van Uyuni-gietvloeren.nl reparaties hebben uitgevoerd.

Artikel 9. Annulering
9.1. Opdrachtgever heeft het recht een opdracht of koopovereenkomst uiterlijk binnen 5 dagen na totstandkoming van de overeenkomst bij aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te annuleren.
9.2. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

Artikel 10. Ontbinding
10.1. De overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling en anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
10.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst terzake van in lid 1 van dit artikel aangegeven oorzaken is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Uyuni-gietvloeren.nl geleden schade.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Van overmacht aan de zijde van Uyuni-gietvloeren.nl is sprake, indien Uyuni-gietvloeren.nl na het sluiten van de overeenkomst gehinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Uyuni-gietvloeren.nl als bij derden van wie Uyuni-gietvloeren.nl de benodigde materialen of brandstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Uyuni-gietvloeren.nl ontstaan.
11.2. Indien door overmacht de levering/het werk meer dan 2 maanden is vertraagd, is zowel Uyuni-gietvloeren.nlals ook opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Uyuni-gietvloeren.nl recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle door Uyuni-gietvloeren.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Uyuni-gietvloeren.nl totdat de opdrachtgever geheel en al aan haar betalingsverplichtingen jegens Uyuni-gietvloeren.nl heeft voldaan.

Artikel 13. Geschillen
13.1. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats voorwaarden
14.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op de website www.uyuni-gietvloeren.nl/algemene-leveringsvoorwaarden/
14.2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie 22-09-2018 zoals die gold ten tijde de totstandkoming van de rechtsbetrekking met opdrachtgever.

Algemene voorwaarden in PDF